OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI I ANULACJI POKOI HOTELOWYCH ORAZ POZOSTAŁYCH USŁUG HOTELOWYCH
W Zajeździe JAGNAR – 64-980 Trzcianka, ul. Lelewela 1B

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

a. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
b. umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
c. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
d. Usługodawca – Jadwiga Broda prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Usługowo Produkcyjna „JAGNAR” Jadwiga Broda, ul. Lelewela 1B, 64-980 Trzcianka, prowadząca ZAJAZD JAGNAR w Trzciance, ul. Lelewela 1B 64-980 Trzcianka, Polska, powiat czarnkowsko-trzcianecki, woj. Wielkopolska
e. Usługobiorca – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystający z usług Usługodawcy, Usługobiorca może być jednocześnie Gościem,
f. Gość – osoba korzystająca z usług hotelowych lub dodatkowych ofertowanych przez Zajazd Jagnar w Trzciance. Osoba ta może być jednocześnie Usługobiorcą,
g. Formularz rezerwacji – formularz internetowy zamieszczony na stronach Usługodawcy, wykorzystywany do rejestracji Usługobiorcy w systemie,
h. Rezerwacja on-line – rezerwacja usług hotelowych dokonywana w systemie w czasie rzeczywistym za pomocą znajdującego się na stronie www.jagnar.trzcianka.com.pl/rezerwacje-2 lub www.jagnar.trzcianka.com.pl
i. Dokument autoryzacyjny – dokument przesyłany Usługobiorcy przez Usługodawcę, w postaci elektronicznej, określający szczegółowe warunki rezerwacji, w tym: dane o długości pobytu, wysokości należności za rezerwowany pobyt oraz określający termin wpłaty bezzwrotnej przedpłaty (bezzwrotnego zadatku) za pobyt w Hotelu. Akceptacja dokumentu autoryzacyjnego następuje poprzez dokonanie przez Usługobiorcę wpłaty na rzecz Usługodawcy kwoty wskazanej w dokumencie autoryzacyjnym, z którą to chwilą dochodzi pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą do zawarcia umowy o świadczenie określonych w dokumencie autoryzacyjnym usług hotelowych lub usług dodatkowych ofertowanych przez Usługodawcę.

II. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w regulaminie obowiązującym w Zajeździe JAGNAR.

2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu obowiązującego w Zajeździe JAGNAR.

3. Rezerwacji można dokonać poprzez:

a) telefoniczne zamówienie pobytu
b) wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej: w formie elektronicznej (e-mail)
c) za pomocą formularza rezerwacji na stronie internetowej obiektu: www.jagnar.trzcianka.com.pl
d) osobiste, pisemne potwierdzenie rezerwacji w Recepcji Hotelowej tzw. bezpośrednia rezerwacja „z ulicy” .

4. Po dokonaniu rezerwacji zgodnie z procedurą opisaną powyżej ZAJAZD prześle na wskazany przez Państwa adres e-mail lub wyśle sms na numer tel. komórkowego potwierdzenie rezerwacji.

5. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Hotel rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości 50% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu.

6. Zadatek o którym mowa winien być wpłacony na konto ZAJAZDU w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej.

7. W przypadku dokonania rezerwacji za pomocą formularza na stronie obiektu zadatek należy zapłacić za pomocą dostępnych rodzajów płatności obsługiwanych przez DotPay.pl . W przypadku pozostałych form rezerwacji zadatek winien być wpłacony w ciągu 3 dni od daty dokonania rezerwacji lub w terminie określonym na przesłanym dokumencie potwierdzającym rezerwację bądź w przypadku rezerwacji bezpośredniej „z ulicy” na miejscu tj. w recepcji.

8. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego.

9. Dane dot konta bankowego:

Firma Usługowo Produkcyjno Handlowa „JAGNAR”
Jadwiga Broda
ul. Lelewela 1B
64-980 Trzcianka
Konto: MBANK – 51 1140 2004 0000 3602 3159 1695

10. Pozostała kwota płatna w Zajeździe w momencie zakwaterowania Usługobiorcy. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie, bądź braku środków na karcie kredytowej, rezerwacja zostanie anulowana.

11. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę w formularzach, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z Serwisu teleinformatycznego.

II. ANULOWANIE REZERWACJI

1. Warunki anulowania rezerwacji:
W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Zajazd zwraca:
a) 50% wartości zadatku w przypadku rezygnacji zgłoszonej do 60 dni przed rozpoczęciem pobytu.
c) Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 60 dni przed rozpoczęciem pobytu.

2. Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji, a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

3. Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu, względnie pobrana z karty kredytowej.

4. W przypadku skrócenia pobytu w Zajeździe, Gość oprócz ceny za zrealizowany pobyt, będzie obciążony dodatkowo opłatą równą 100 % ceny nie zrealizowanego pobytu. Wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.

5. Anulowanie rezerwacji wymaga formy pisemnej.

REGULAMIN ZAJAZD JAGNAR

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa
i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług hotelowych oraz usług dodatkowych, zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych z nich korzystających oraz zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.

2. Regulamin został umieszczony przez Usługodawcę na stronach www Usługodawcy
w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

2. Usługobiorca przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym przy użyciu strony WWW i silnika rezerwacyjnego, zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić, że akceptuje jego warunki.

II. Sposób dokonania rezerwacji

III. Proces rezerwacji

1. Rezerwacji on-line dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie wymaganej płatności .

3. Ceny przedstawione w systemie podane są za pokój za 1 dobę hotelową albo za 1 osobodzień i zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty. Jeśli oferta obejmuje śniadanie lub inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji. Za usługi nieobjęte zamówieniem (np. dodatkowe usługi gastronomiczne lub SPA) należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Gościa.

4. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).

5. W przypadku płatności przelewem wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Usługobiorca.

6. Po dokonaniu rezerwacji w sposób określony w części II ust. 6 lit. b-d powyżej, Hotel prześle na wskazany przez Usługobiorcę adres korespondencyjny, adres e-mail lub numer faksu Dokument autoryzacyjny, określający każdorazowo ważność oferty i wysokość wymaganego bezzwrotnego zadatku (bezzwrotnej przedpłaty) za rezerwowany pobyt, którego akceptacja następuje poprzez dokonanie wpłaty wskazanej w Dokumencie autoryzacyjnym kwoty pieniężnej.

IV. Cena za usługi hotelowe oraz usługi dodatkowe

Cennik usług noclegowych/pokoi/pakietów pobytowych Hotelu PREZYDENT dostępny jest na stronie internetowej Hotelu Prezydent www.hotelprezydent.com, zawierający ceny aktualne w dacie dokonywania rezerwacji oraz w tzw. silniku rezerwacyjnym, także dostępnym na stronie internetowej Hotelu PREZYDENT. Ceny dostępne na stronie internetowej Hotelu Prezydent podane są za pokój za jedną dobę hotelową ze śniadaniem (silnik rezerwacyjny) lub za tzw. pakiet pobytowy (ceny i pakiety), zawierający cenę ze śniadaniem, obiadokolacją z dodatkowymi usługami SPA lub bez nich. Ceny mogą zawierać również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty. Jeśli dana oferta zawiera śniadanie lub obejmuje inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji lub w Dokumencie autoryzacyjnym wysłanym Usługobiorcy.

Cennik usług gastronomicznych i napojów znajduje się w hotelowej Restauracji MAGNOLIA
i w hotelowym Clubie Muzycznym Jack’s Place Club.

V. Dokonywanie płatności i wystawienie faktury

a. Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji on-line. Dokonanie płatności jest warunkiem jej potwierdzenia, o czym Usługobiorca zostaje poinformowany. Rezerwacja uważana jest za dokonaną wyłącznie po dokonaniu przedpłaty (zadatku) w wysokości ustalonej przez Usługodawcę. Wysokość przedpłaty określona jest w warunkach oferty cenowej.

b. Usługobiorca rezerwujący miejsce hotelowe może uiścić kwotę z tytułu bezzwrotnej przedpłaty (bezzwrotnego zadatku), o którym mowa wyżej w formie przelewu bankowego, e-przelewu, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgodą Usługobiorcy.

c. Bezzwrotna przedpłata (bezzwrotny zadatek) winien być wpłacony w terminie określonym w Dokumencie autoryzacyjnym.

d. Autoryzację kart kredytowych oraz rozliczenie płatności obsługuje podmiot zewnętrzny poprzez bezpośrednie połączenie z serwerem agenta rozliczeniowego kart płatniczych.

e. Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Hotelu Prezydent :

Wpłaty krajowe: numer rachunku bankowego w Polskich Złotych (PLN) – F.C. PROMOTOR:

Bank PKO BP SA: 09 1020 2906 0000 1902 0145 4198

Wpłaty z zagranicy: numer rachunku bankowego w Euro (EUR) – F.C. PROMOTOR:

BIC / SWIFT CODE : BPKOPLPW

IBAN No. : PL79 1020 2892 0000 5602 0600 9635

f. Usługodawca wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.

g. W przypadku osobistego wynajmu pokoju hotelowego bezpośrednio w Recepcji Hotelowej (tzw. rezerwacji bezpośredniej z ulicy), Hotel zastrzega sobie prawo do bezpośredniego pobrania bezzwrotnego zadatku (lub bezzwrotnej przedpłaty) poprzez obciążenie karty kredytowej w chwili meldunku Gościa (w obecności Gościa) , jeżeli płatność za pobyt ma zostać dokonana przy użyciu karty kredytowej. W przypadku płatności gotówkowej, należność za pobyt zostaje uiszczona z góry. W takiej sytuacji ma również zastosowanie forma „bezzwrotnej przedpłaty”.

h. Okres rozliczeniowy w Hotelu Prezydent wynosi siedem dni, co oznacza, że każdy Usługobiorca rezerwujący pobyt dłuższy niż 7 dni jest zobowiązany do uregulowania należności za wykorzystany pobyt i usługi w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pobytu. Usługodawca, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo żądania podwyższenia wysokości zabezpieczenia kredytowego na karcie kredytowej Usługobiorcy względnie uregulowanie należności za pobyt w Hotelu we wcześniejszym terminie.

i. Korzystanie przez Usługobiorcę z dodatkowych świadczeń hotelowych na zasadach tzw. „kredyt Hotel” umożliwiającego dokonywanie zamówień kredytowych („rachunek na pokój”) na usługi towarzyszące pobytowi gościa, może nastąpić wyłącznie po przekazaniu Recepcji Hotelowej numeru karty kredytowej gościa z datą jej ważności z jednoczesną zgodą gościa na jej obciążenie lub jej preautoryzację. „Kredyt Hotel” może również zostać otwarty w przypadku złożenia w recepcji Hotelu depozytu gotówkowego – do wysokości złożonego depozytu. Naliczanie wartości zamawianych usług hotelowych następuje zgodnie
z obowiązującym w dacie dokonania zamówienia Cennikiem Hotelowym i/lub Ofert Specjalnych.

VI. Potwierdzenie rezerwacji

a. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą nadania przez system rezerwacji on-line numeru potwierdzenia rezerwacji albo w chwili otrzymania przez gościa pisemnego potwierdzenia dokonanej rezerwacji od Recepcji Hotelu, z zastrzeżeniem postanowień pkt VI b-d poniżej.

b. Rezerwację uznaje się za dokonaną z chwilą zrealizowania przez Usługobiorcę bezzwrotnej przedpłaty (bezzwrotnego zadatku) za pobyt w Hotelu, zgodnie z deklarowanym czasem pobytu. Zapłata za pobyt może zostać dokonana gotówką, przelewem bankowym oraz poprzez ściągnięcie środków pieniężnych z karty kredytowej za zgodą Gościa.

c. Dodatkowo system rezerwacji on-line generuje automatycznie potwierdzenie e-mailem wysyłane na adres Usługobiorcy podany w formularzu.

d. Brak wpłaty bezzwrotnej przedpłaty (bezzwrotnego zadatku) w terminie określonym w Dokumencie autoryzacyjnym uznaje się za rezygnację Usługobiorcy z rezerwacji usług hotelowych oraz skutkuje przyjęciem, że pomiędzy stronami nie doszło do skutecznego zawarcia umowy o świadczenie usług hotelowych.

VII. Warunki zmian i anulacji rezerwacji.

Wyjątkowo – za pisemną zgodą Usługodawcy – istnieje możliwość zmiany lub anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Gościa pisemnie na zasadach określonych poniżej.

Warunki rezygnacji rezerwacji:

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości:

25 % wartości rezerwowanego pobytu w przypadku rezygnacji z pobytu na 60 dni
i więcej przed planowanym przyjazdem
50% wartości rezerwowanego pobytu w przypadku rezygnacji z pobytu pomiędzy
59-tym, a 30-tym dniem przed planowanym przyjazdem
75 % wartości rezerwowanego pobytu w przypadku rezygnacji z pobytu pomiędzy
29-tym a 15-tym dniem przed planowanym przyjazdem
100 % wartości rezerwowanego pobytu w przypadku rezygnacji z pobytu na mniej niż
15 dni przed planowanym przyjazdem lub braku przybycia bez anulowania rezerwacji.
Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Usługobiorcy w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu, względnie pobrana z karty kredytowej. Na pozostałą część opłaty za rezygnację z pobytu (jeśli taka wystąpi) zostanie wystawiona odrębna faktura i przesłana na adres korespondencyjny Gościa.

Wniosek o anulowanie rezerwacji być zgłoszony w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną.

W odniesieniu do rezerwacji dotyczących okresu szczególnego zainteresowania pobytami, Hotel Prezydent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w Dokumencie Autoryzacyjnym odmiennych warunków anulowania rezerwacji, a nawet całkowitego wyłączenia możliwości złożenia wniosku o anulowanie rezerwacji.

VIII. Warunki zawierania i rozwiązywania umów.

1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług hotelowych przez Usługodawcę określone są wyczerpująco w niniejszym regulaminie, poza tymi wypadkami rozwiązanie umowy możliwe jest wyłącznie za porozumieniem stron, dokonanym pod rygorem nieważności na piśmie.

2. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) („Ustawa o Prawach Konsumenta”).

IX. Ochrona danych osobowych

1. Za pośrednictwem strony internetowej www.hotelprezydent.com zbierane są dane poprzez wypełnienie formularzy. Formularz zawiera pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne i pola dodatkowe, które mogą być wypełnione przez Usługobiorcę. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

2. Dane przechowywane są i przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Usługobiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zmiany i usuwania.

4. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest całkowicie dobrowolne, przy czym odmowa ich podania w określonych wypadkach może uniemożliwić zawarcie umowy.

5. Usługodawca informuje, że na podstawie art. 18 ustawy o ochronie danych osobowych ma prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy zgodnie i w zakresie określonym w/w ustawą w celach związanych z realizacją rezerwacji on-line w Hotelu Prezydent**** w Krynicy-Zdroju. Usługodawca będzie otrzymywał przedmiotowe informacje poprzez rejestrację lub logowanie się do systemu.

Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

X. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:

a. Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,

b. Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.

2. Reklamację można wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.

3. Reklamacja powinna:

a. zostać złożona na adres siedziby Usługodawcy lub mailowo na adres recepcja@hotelprezydent.com ,

b. zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Usługobiorcy,

c. zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Usługobiorcy.

REGULAMIN ZAJAZDU JAGNAR

1. Najmujący pokój Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
2. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko, dane meldunkowe, dane do faktury oraz składa podpis.
3. Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.
4. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
5. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego.
6. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże hotelu. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
8. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11.00 – zostanie naliczona opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.
9. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
10. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 10.00 do 20.00.
11. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 20.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmujacego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji hotelu.
12. Przez cały czas pobytu w hotelu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
13. Na terenie hotelu, w tym – w pokojach hotelowych i na balkonach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
14. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1.100 złotych.
15. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego.
16. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
17. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
18. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
19. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz.
20. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.
21. Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.
22. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
23. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opusz- czenia terenu hotelu.
24. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.
25. Wszelkie ewentualne spory związane z realizowanymi przez Hotel świadczeniami, w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, rozstrzyga Sąd właściwy według przepisów proceduralnych.
26. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Gościa.
27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
28. Administratorem danych osobowych jest: Jacek Urbańczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: JACEK URBAŃCZYK FIRMA CONSULTINGOWA „PROMOTOR”, WIDŁAKOWA 52, 30-380 Kraków, powiat KRAKÓW, woj. MAŁOPOLSKIE, NIP: 6760014293, REGON: 350570462 , prowadzący Hotel Prezydent Medical SA & Wellness w Krynicy-Zdrój, Al. inż. Leona Nowotarskiego 3, 33-380 Krynica-Zdrój, Polska, powiat nowosądecki, woj. Małopolskie.

Data opublikowania regulaminu 01-01-2018 r.